04 CXPA Finland Winter Fun 2015 – Analytics and Big Data in 2015 – Cormac Walsh

https://youtube.com/watch?v=DJ6wClufA1I